• ISSN: 2010-3646 (Online)
  • Abbreviated Title: Int. J. Social. Scienc. Humanit.
  • Frequency: Bimonthly 
  • DOI: 10.18178/IJSSH
  • Editor-in-Chief: Prof. Paul Sudnik
  • Executive Editor: Ms. Yoyo Y. Zhou
  • Abstracting/ Indexing: Google Scholar, Index Copernicus, Crossref, Electronic Journals Library
  • E-mail: ijssh@ejournal.net
Volume 7 Number 2 (Feb. 2017)
Article# Article Title & Authors Page
797
Yen-Jo Kiang
65
798
Poonsup Setsri
72
799
Hung-Pin Hsu
76
800
Ji-Hye Yang and Min-Hwan Na
82
801
Ian D. Walker, Pamela E. Mack, and Richard E. Groff
88
802
Benjamin Dantzer
93
803
Huai Bao
102
804
Xiao Longjie and Zhou Anfeng
109
805
Xu Lingjuan, Li Qian, and Wang Yanjun
115
806
Ming Chen
806
807
Lingyun Wang, Gumende Rumbidzai Florence, Enhua Hu, and Yue Sun
128
Copyright © 2008-2022. International Journal of Social Science and Humanity. All rights reserved.
E-mail: ijssh@ejournal.net